">

Η Δράση "Επιχειρηματική Χρηματοδότηση" απάντηση στην έλλειψη ρευστότητας

Η Δράση "Επιχειρηματική Χρηματοδότηση" του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ, που διαχειρίζεται το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης, έρχεται ως απάντηση στη γενικότερη έλλειψη ρευστότητας στην ελληνική αγορά.Στη νέα δράση συμμετέχει η Εθνική Τράπεζα, συμβάλλοντας ενεργά στη διευκόλυνση της πρόσβασης υγιών ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους.Σημειώνεται ότι στα δέκα χρόνια από την αρχή της οικονομικής κρίσης, μία από τις πρώτες συνέπειες που έπληξαν την επιχειρηματικότητα, εντός και εκτός Ελλάδας, ήταν η μείωση ρευστότητας, αλλά και η μείωση της δυνατότητας των επιχειρήσεων να χρηματοδοτηθούν μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αναπόφευκτα, κάτω από αυτές τις οικονομικές συνθήκες, ο τομέας της ελληνικής οικονομικής δραστηριότητας που υπέφερε περισσότερο ήταν αυτός των επενδύσεων, οι οποίες γνώρισαν πρωτοφανή μείωση κατά τη διάρκεια της κρίσης, υπονομεύοντας τις μελλοντικές αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας. Σήμερα, ενώ οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εμφανίζουν σημαντική δυναμική στη διεύρυνση του επιχειρηματικού τους ορίζοντα, η έλλειψη ρευστότητας και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση εξακολουθούν να αναδεικνύονται ως δύο από τα κυριότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν περισσότερες από 4 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2019 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις). Η δράση απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκονται, και προσφέρει χρηματοδότηση για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης και για υλοποίηση είτε νέων επενδυτικών σχεδίων, είτε επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικής χρηματοδότησης και δεν έχουν υλοποιηθεί.Βασικό πλεονέκτημα των χρηματοδοτήσεων μέσω της Δράσης είναι το ευνοϊκό επιτόκιο που παρέχεται, καθώς λόγω άτοκης συμμετοχής κεφαλαίων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ, το 40% του δανείου προσφέρεται με μηδενικό επιτόκιο, ενώ το υπόλοιπο του ποσού, που χρηματοδοτείται από κεφάλαια της Τράπεζας, προσφέρεται με επιτόκιο Euribor 3M.