Πώς θα κερδηθεί το στοίχημα της εξωστρέφειας για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Δραστικές αλλαγές στη δομή και τη φιλοσοφία τους θα πρέπει να κάνουν οι ελληνικές επιχειρήσεις προκειμένου να κερδίσουν το στοίχημα της εξωστρέφειας, εγκαταλείποντας πρακτικές που ενδεχομένως τις βοήθησαν να εδραιωθούν στην εγχώρια αγορά, αλλά δεν θα τους επιτρέψουν να διακριθούν στο εξωτερικό.Ενώ η χάραξη εθνικής στρατηγικής για τις εξαγωγές είναι άμεση προτεραιότητα, έρευνα της ΕΥ διαπιστώνει το σχετικά μικρό βάθος της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, χαρακτηριστικό μιας χώρας που βρίσκεται ουσιαστικά στα πρώτα βήματα της εξαγωγικής της προσπάθειας.Προκειμένου να εδραιωθεί μια εξαγωγική κουλτούρα, οι ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά και η ίδια η Πολιτεία θα πρέπει, όπως επισημαίνει η έρευνα της ΕΥ, να προχωρήσουν σε απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, η ΕΥ αναφέρει ότι θα πρέπει:1 Να υιοθετήσουν μια μακροπρόθεσμη θεώρηση, χωρίς προσδοκίες γρήγορων αποδόσεων.2 Να επικεντρωθούν στην ποιότητα του προϊόντος και τη συνέπεια στην εξυπηρέτηση του πελάτη.3 Να προσαρμόσουν τα προϊόντα και τις εμπορικές τους πρακτικές στις επιμέρους ανάγκες της κάθε αγοράς.4 Να θέσουν όλη την οργάνωση της επιχείρησης στην υπηρεσία του στόχου των εξαγωγών.5 Να αναζητήσουν και να εκπαιδεύσουν τα απαραίτητα εξειδικευμένα στελέχη, δημιουργώντας την κατάλληλη οργανωτική δομή.6 Να εξελίξουν το παραδοσιακό οικογενειακό μοντέλο διοίκησης.7 Να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις, συμπράξεις και άλλες μορφές συνεργασίας για να επιτύχουν τις απαραίτητες οικονομίες κλίμακας.Από την πλευρά της, η Πολιτεία, πλην της αυτονόητης επιδίωξης της επανόδου της Οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος σε συνθήκες κανονικότητας, θα πρέπει:1 Να συγκεντρώσει τις αρμοδιότητες σε έναν φορέα με συντονιστικό ρόλο για το εγχείρημα των εξαγωγών.2 Να προχωρήσει σε περαιτέρω μέτρα δραστικής μείωσης της γραφειοκρατίας που αυξάνει το κόστος των εξαγωγών.3 Να ηγηθεί της προσπάθειας χάραξης μιας μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής για τις εξαγωγές.4 Να συντονίσει το εγχείρημα της δημιουργίας μιας σταθερής εμπορικής ταυτότητας που θα συνδέει τα ελληνικά προϊόντα με τις έννοιες της ποιότητας και της αυθεντικότητας.5 Να φροντίσει για την εκπαίδευση και εξειδίκευση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού που θα υποστηρίξει την εξαγωγική προσπάθεια.6 Να ενισχύσει τις υποστηρικτικές υπηρεσίες (εμπορικοί ακόλουθοι κ.λπ., οι οποίες, σε συνδυασμό με τα επιμελητήρια και τους συνδέσμους επιχειρήσεων, μπορούν να εξασφαλίσουν στις μικρές, κυρίως, εξαγωγικές επιχειρήσεις την απαραίτητη πληροφόρηση.7 Να ενισχύσει τις υποδομές και τα μεταφορικά δίκτυα και τη σύνδεσή τους με το εξωτερικό.8 Να εξασφαλίσει κίνητρα για συγχωνεύσεις και συνεργασίες των επιχειρήσεων, αλλά και των αγροτικών συνεταιρισμών.