">

Ταμεία: Νέα ρύθμιση δύο "ταχυτήτων" για τους πληττόμενους επιχειρηματίες

Διπλή "ανάσα" αναμένεται να δώσουν οι δύο ρυθμίσεις τις οποίες προβλέπει τροπολογία του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση για τους πληττόμενους επιχειρηματίες.Η πρώτη ρύθμιση προβλέπει τη δυνατότητα εξόφλησης των υπό αναστολή εισφορών σε 12 ή 24 δόσεις.Ο λόγος για τις εισφορές της περιόδου Φεβρουαρίου -Απριλίου 2020 (σε ο,τι αφορά τους πληττόμενους εργοδότες) και τις εισφορές του Φεβρουαρίου -Μαΐου 2020 (σε ό,τι αφορά τους πληττόμενους επαγγελματίες), οι οποίες έχουν ήδη λάβει νέα παράταση πληρωμής έως 30 Απριλίου 2021. Εναλλακτικά, βάσει της νέας τροπολογίας, μπορούν να εξοφληθούν σε έως 12 άτοκες δόσεις ή σε 13 έως 24 έντοκες δόσεις, με τις σχετικές αιτήσεις να είναι δεχτές έως τις 31 Ιουλίου 2021.Η δεύτερη ρύθμιση προβλέπει 2η ευκαιρία για όσους οφειλέτες είναι σε πληττόμενους κλάδους και  έχασαν τη ρύθμισή τους στο διάστημα μεταξύ Ιουνίου -Οκτωβρίου 2020. Εφόσον πληρώσουν έως τις 30 του τρέχοντος μηνός, τη δόση του Νοεμβρίου, μπορούν να επανενταχθούν στη ρύθμιση και να πληρώσουν τις χαμένες δόσεις μετά την τυπική λήξη της ρύθμισης.Έτσι, έαν πχ ένας οφειλέτης είχε ενταχθεί στη ρύθμιση των 12 δόσεων για χρέη στα ταμεία τον Ιανουάριο του 2020 και δεν κατέβαλε τις 5 δόσεις στους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, μπορεί εφόσον πληρώσει τη δόση του Νοεμβρίου έως τις 30 του μηνός, να εξοφλήσει τις απλήρωτες δόσεις στο διάστημα Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2021.  Αναλυτικά, οι διατάξεις της διπλής ρύθμισης για τους πληττόμενους επιχειρηματίες έχουν ως εξής:

1. Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19
Οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η καταβολή των οποίων παρατάθηκε μέχρι 30 Απριλίου 2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και 24 μηνιαίες δόσεις, με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης ποσού πενήντα 50 ευρώ.Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ. Κατ΄ εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ. Αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ.Βασικές οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση κεφαλαιοποιούνται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, κατά την κείμενη νομοθεσία, επιβαρύνονται, από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση, με τόκο 2,5% ετησίως υπολογισμένο. Κατ΄ εξαίρεση, βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και 12 μηνιαίων δόσεων δεν επιβαρύνονται με τόκο.Η υπαγωγή στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζεται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 50  ευρώ.Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπολοίπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών.Η ρύθμιση του χάνεται, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε 2  δόσεις της ρύθμισης.Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και οι λοιποί όροι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, παρέχονται στον οφειλέτη τα εξής ευεργετήματα:-Δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος,-Στις επιχειρήσεις του ∆ημοσίου, Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, α'  (σ.σ. δήμοι) και β'  βαθμίδας (σ.σ. περιφέρειες), δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών  επιχειρήσεων δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, εφόσον για το έργο για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό δεν υφίστανται τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με παρακράτηση ποσού ίσου με την οφειλή, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη.Ειδικά για κατασχέσεις στα χέρια τρίτων που έχουν επιβληθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση,  αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.Απώλεια της ρύθμισης επιφέρει τις ακόλουθες συνέπειες:-Την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης.-Τη μετατροπή ως απαιτητής του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων.-Την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα.Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται μέχρι 31 Ιουλίου 2021.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης, να επανακαθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής και τα αρμόδια όργανα, να καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να παρατείνεται η προθεσμία και να ρυθμίζονται τυχόν ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της σχετικής διάταξης. 

2. Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορονοϊού.Οφειλέτες με ασφαλιστικές οφειλές που είχαν υπαχθεί σε καθεστώς ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής, για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής των δόσεων κατά τρεις μήνες στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19, οι οποίοι έχασαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος Ιουνίου 2020 έως και Οκτωβρίου 2020 ρύθμιση τμηματικής καταβολής, μπορούν  να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.Η επανένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης του μηνός Νοεμβρίου 2020, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα. Η προθεσμία καταβολής όλων των επόμενων δόσεων της αναβιώσασας ρύθμισης παρατείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.